Giải câu hỏi 3 Trang 49 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Trang 49 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 15:  Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng.

Câu hỏi 3 Trang 49 SGK Công nghệ 10:

Chế độ chăm sóc có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng ? Cho ví dụ minh họa.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 49 SGK Công nghệ lớp 10:

– Chế độ chăm sóc có ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến sự phát sinh, phát triển của sâu bệnh hại cây trồng.

– Ví dụ: Nếu ta bón thừa đạm cho cây lúa thì lá sẽ phát triển mạnh, các mô chứa nhiều nước nên sâu bệnh có cơ hội phát triển mạnh.

(BAIVIET.COM)