Giải câu hỏi 3 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 7: Hình chiếu phối cảnh.

Câu hỏi 3 Trang 40 SGK Công nghệ 11:

Điểm tụ là gì? Khi xây dựng hình chiếu phối cảnh một điểm tụ, mặt tranh được đặt ở vị trí nào?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 11:

– Điểm tụ là điểm gặp nhau của các đường thẳng trong thực tế song song với nhau và không song song với mặt phẳng hình chiếu.

– Trong hình chiếu phối cảnh một điểm tụ, mặt tranh được song song với một mặt của vật thể.

(BAIVIET.COM)