Giải câu hỏi 3 Trang 169 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Trang 169 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh.

Câu hỏi 3 Trang 169 SGK Công nghệ 10:

Nêu phương pháp xác định kế hoạch bán và mua hàng hóa của doanh nghiệp.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 169 SGK Công nghệ lớp 10:

– Kế hoạch bán hàng xác định dựa trên nhu cầu thị trường được thể hiện bằng các hợp đồng của khách hàng.

– Kế hoạch bán hàng được tính bằng mức bán hàng thực tế trong một khoảng thời gian (tháng, quý, năm) và có xét thêm các yếu tố tăng giảm lượng hàng hóa bán ra.

– Kế hoạch mua hàng được xác định dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp. Kế hoạch mua hàng tính bằng mức bán kế hoạch và có xét thêm nhu cầu dự trữ hàng hóa.

BAIVIET.COM