Giải câu hỏi 3 Trang 117 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Trang 117 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi ôn tập Bài 39: Ôn tập chương 2.

Câu hỏi 3 Trang 117 SGK Công nghệ 10:

Phân biệt hai phương pháp nhân giống thuần chủng và lai giống. Nêu sự khác nhau cơ bản giữa lai kinh tế và lai gây thành.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 117 SGK Công nghệ lớp 10:

– Phân biệt hai phương pháp nhân giống thuần chủng và lai giống:

+ Nhân giống thuần chủng: Ghép đôi giữa 2 cá thể cùng giống, giữ lại toàn bộ đặc tính di truyền của giống đó.

+ Lai giống: Ghép đôi giữa các cá thể khác giống, con lai mang những tính trạng duy truyền mới, tốt hơn bố mẹ.

– Phân biệt giữa lai kinh tế và lai gây thành:

+ Lai kinh tế thì các con lai chỉ được nuôi để lấy sản phẩm, không được dùng để làm giống.

+ Lai gây thành các con lai có thể chọn lọc để nhân lên tạo thành nhóm mới.

(BAIVIET.COM)