Giải câu hỏi 2 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp.

Câu hỏi 2 Trang 152 SGK Công nghệ 11:

Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên máy kéo bánh hơi.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 11:

Có 4 đặc điểm của hệ thống truyền lực trên máy kéo hơi nước như sau:

– Tỉ số truyền momen từ động cơ đến bánh xe chủ động lớn.

– Nhất thiết phải bố trí truyền lực cuối cùng.

– Trong trường hợp bánh trước và bánh sau đều là bánh xe chủ động, phân phối momen ra bánh sau có thể trực tiếp từ hộp sô chính hoặc qua hộp số phân phối.

– Có trục trích công suất.

(BAIVIET.COM)