Giải câu hỏi 10 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 10 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi ôn tập Bài 21: Ôn tập Chương 1.

Câu hỏi 10 Trang 64 SGK Công nghệ 10:

Trình bày điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng nông lâm nghiệp.

Lời giải câu hỏi 10 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 10:

Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu bệnh:

Ổ dịch khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ phát sinh và phát triển, có thể trở thành dịch hại với những điều kiện đó là:

– Nhiệt độ thích hợp – mỗi loài sâu bệnh phát triển trong một giới hạn nhiệt độ xác định, đa số phát triển mạnh ở nhiệt độ 25 – 30ºC.

– Độ ẩm: sâu bọ sinh trưởng, phát triển đòi hỏi điều kiện độ ẩm và lượng mưa thích hợp, độ ẩm không khí thấp làm nước trong cơ thể bốc hơi mạnh, sâu có thể bị chết. Độ ẩm thích hợp còn làm cho cây trồng phát triển, là nguồn thức ăn phong phú cho sâu bệnh.

Ngoài ra, điều kiện đất đai, chế độ chăm sóc không hợp lí cũng có thể góp phần giúp sâu bệnh phát triển như đất giàu mùn, giàu đạm. Chế độ chăm sóc mất cân đối giữa nước và phân bón có thể làm tăng khả năng nhiễm bệnh của cây trồng.

(BAIVIET.COM)