Giải câu hỏi 1 Trang 92 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Trang 92 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôi thủy sản.

Câu hỏi 1 Trang 92 SGK Công nghệ 10:

Trình bày cơ sở và các biện pháp bảo vệ và phát triển nguồn thức ăn tự nhiên của cá.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 92 SGK Công nghệ lớp 10:

– Cơ sở: Các loại thức ăn tự nhiên của cá có mối quan hệ mật thiết với nhau (loại này làm thức ăn, tương hỗ, tác động lên những loại khác) ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của nhau.

– Các biện pháp: Dựa trên cơ sở nêu trên ta có những biện pháp sau

+ Bón phân cho vực nước: Làm tăng thức ăn cho thực vật bậc cao, vi sinh vật, tăng lượng chất vẩn, chất dinh dưỡng làm thức ăn cho cá.

+ Quản lí và bảo vệ nguồn nước: Quản lí nguồn nước, mực nước để thực vật, vi sinh vật phát triển, phải kiểm soát nguồn nước tránh để nước quá bẩn làm cá bị chết.

(BAIVIET.COM)