Giải câu hỏi 1 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 15: Vật liệu cơ khí.

Câu hỏi 1 Trang 76 SGK Công nghệ 11:

Hãy nêu các tính chất cơ học đặc trưng của vật liệu dùng trong ngành cơ khí.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 11:

– Có 3 tính chất cơ học đặc trưng của vật liệu dùng trong ngành cơ khí:

+ Độ bền: Biểu thị khả năng chống lại biến dạng dẻo hay phá hủy của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực.

+ Độ dẻo: Biểu thị khả năng biến dạng dẻo của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực.

+ Độ cứng: Khả năng chống lại biến dạng dẻo của lớp bề mặt vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực.

(BAIVIET.COM)