Giải câu hỏi 1 Trang 67 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Trang 67 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 22: Quy luật sinh trưởng, phát dục của vật nuôi.

Câu hỏi 1 Trang 67 SGK Công nghệ 10:

Thế nào là sự sinh trưởng, sự phát dục của vật nuôi ? Cho ví dụ.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 67 SGK Công nghệ lớp 10:

– Sự sinh trưởng là sự tăng về lượng tức là sự tăng trưởng về khối lượng, kích thước của cơ thể.

– Sự phát dục là sự tăng về chất tức là sự hoàn thiện các chức năng sinh lí, sự hoàn thiện các cơ quan, bộ phận của cơ thể.

– Ví dụ: Sự sinh trưởng là sự tăng khối lượng của lợn, sự phát dục là gà trống biết gáy.

BAIVIET.COM