Giải câu hỏi 1 Trang 60 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 60 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 11: Bản vẽ xây dựng.

Câu hỏi 1 Trang 60 SGK Công nghệ 11:

Hãy nêu các loại hình biểu diễn cần thiết khi thiết kế sơ bộ một ngôi nhà.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 60 SGK Công nghệ lớp 11:

Các loại hình biểu diễn chính của một ngôi nhà gồm có: các mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt.

(BAIVIET.COM)