Giải câu hỏi 1 Trang 13 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 13 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 2: Hình chiếu vuông góc.

Câu hỏi 1 Trang 13 SGK Công nghệ 11:

Trình bày nội dung phương pháp chiếu góc thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 13 SGK Công nghệ lớp 11:

* Phương pháp góc chiếu thứ nhất

– Vật thể được đặt giữa người quan sát và mặt phẳng chiếu.

– Vật thể chiếu được đặt trong một góc tạo thành bởi các mặt phẳng hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh vuông góc với nhau từng đôi một.

– Mặt phẳng chiếu bằng mở xuống dưới, mặt phẳng chiếu cạnh mở sang phải để các hình chiếu cùng nằm trên mặt phẳng chiếu đứng là mặt phẳng bản vẽ.

– Hình chiếu bằng được đặt dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh được đặt bên phải hình chiếu đứng.

* Phương pháp chiếu góc thứ ba

– Mặt phẳng chiếu được đặt giữa người quan sát và vật thể.

– Mặt phẳng hình chiếu đứng, mặt phẳng hình chiếu bằng, mặt phẳng hình chiếu cạnh vuông góc với nhau từng đôi một.

– Mphc bằng được mở lên trên, mphc cạnh đựơc mở sang trái để các hình chiếu này cùng nằm trên cùng mặt phẳng chiếu đứng là mặt phẳng bản vẽ.

– Hình chiếu bằng đặt trên hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt bên trái hình chiếu đứng

(BAIVIET.COM)