Giải câu hỏi 1 Trang 113 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 113 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 24: Cơ cấu phân phối khí.

Câu hỏi 1 Trang 113 SGK Công nghệ 11:

Trình bày nhiệm vụ của cơ cấu phân phối khí.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 113 SGK Công nghệ lớp 11:

Nhiệm vụ của cơ cấu phân phối khí: Đóng mở các cửa nạp cửa thải đúng lúc để động cơ thực hiện quá trình nạp khí mới vào xilanh và thải khí đã cháy ra ngoài .

(BAIVIET.COM)