Giải câu hỏi 1 Trang 103 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 103 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong.

Câu hỏi 1 Trang 103 SGK Công nghệ 11:

Hãy nêu các khái niệm: điểm chết, hành trình, thể tích công tác và chu trình làm việc của động cơ đốt trong.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 103 SGK Công nghệ lớp 11:

– Vị trí mà tại đó pit-tông đổi chiểu chuyên động gọi là điểm chết.

– Quãng đường mà pit-tông đi được giữa hai điểm chết gọi là hành trình pittong.

– Thể tích xilanh giới hạn bởi hai điểm chết gọi là thể tích công tác.

– Chu trình làm việc của động cơ đốt trong là tổng hợp bốn quá trình nạp, nén, cháy – dãn nở và thải.

(BAIVIET.COM)