Giải câu hỏi 1 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật.

Câu hỏi 1 Trang 10 SGK Công nghệ 11:

Tại sao phải quy định các tiêu chuẩn về bản vẽ kĩ thuật?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11:

Vì bản vẽ kĩ thuật là ngôn ngữ chung dùng trong kĩ thuật. Vì vậy nó phải được xây dựng theo các quy tắc thống nhất được quy định trong các tiêu chuẩn về bản vẽ kĩ thuật. Để bất cứ người dù ở quốc gia hay lãnh thổ khác nhau đều có thể hiểu được.

(BAIVIET.COM)