Giải câu đ Bài 17 trang 59 SGK GDCD lớp 7

Giải câu đ Trang 59 SGK GDCD lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đề bài câu đ Trang 59 SGK GDCD lớp 7:

Vì sao công dân có nghĩa vụ tuân theo pháp luật?

Lời giải câu đ Trang 59 SGK GDCD lớp 7:

– Nhà nước ban hành luật và đặt ra các quy định pháp luật để quán lí nhà nước, quản lí xã hội.

– Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân lập nên, hoạt động vì lợi ích của nhân dân vì thế công dân có quyền và trách nhiệm giám sát, góp ý kiến vào hoạt động của các đại biểu và các cơ quan đại diện do mình bầu ra, đồng thời có nghĩa vụ thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ các cơ quan nhà nước, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức nhà nước thi hành công vụ.

BAIVIET.COM