Giải câu C4 Trang 200 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C4 Trang 200 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng.

Đề câu C4 Trang 200 SGK Vật lý lớp 10:

Đổ nước vào một cốc thủy tinh có thành phần nhẵn. Quan sát xem bề mặt của nước ở sát thành cốc có dạng mặt phẳng hay mặt khum?

Lời giải câu C4 Trang 200 SGK Vật lý lớp 10:

Bề mặt nước ở sát thành cốc có dạng mặt khum lõm.

(BAIVIET.COM)