Giải câu C4 Trang 178 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C4 Trang 178 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 33: Các nguyên lí của nhiệt động lực học.

Đề câu C4 Trang 178 SGK Vật lý lớp 10:

Động cơ nhiệt không thể chuyển hóa tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học. Hãy chứng minh rằng, cách phát biểu trên không vi phạm định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

Lời giải câu C4 Trang 178 SGK Vật lý lớp 10:

Một phần nhiệt lượng động cơ nhiệt nhận được chuyển hóa thành công cơ học, phần con lại được truyền cho nguồn lạnh. Vì vậy năng lượng vẫn được bảo toàn, không vi phạm định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

(BAIVIET.COM)