Giải câu C3 Trang 55 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C3 Trang 55 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm.

Đề câu C3 Trang 55 SGK Vật lý lớp 10:

Cho thí nghiệm như hình vẽ (Hình 9.5)Từ thí nghiệm trên ta rút ra được kết luận gì về tính chất của lực?

Lời giải câu C3 Trang 55 SGK Vật lý lớp 10:

Thí nghiệm chứng tỏ lực là một đại lượng vecto, đồng thời phép tổng hợp hai lực đồng qui, đồng phẳng tuân theo qui tắc hình bình hành: 2 lực thành phần là 2 cạnh kề nhau của hình bình hành, lực tổng hợp là đường chéo hình bình hành tại điểm đồng qui.

(BAIVIET.COM)