Giải câu C3 Trang 186 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C3 Trang 186 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 34: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình.

Đề câu C3 Trang 186 SGK Vật lý lớp 10:

Chất rắn vô định hình có tính dị hướng không? Có nhiệt độ nóng chảy xác định không? Tại sao?

Lời giải câu C3 Trang 186 SGK Vật lý lớp 10:

Vì chất rắn vô định hình không có cấu trúc tinh thể, do đó có tính dị hướng và không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

(BAIVIET.COM)