Giải câu C2 Trang 185 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C2 Trang 185 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 34: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình.

Đề câu C2 Trang 185 SGK Vật lý lớp 10:

Tại sao chất rắn đơn tinh thể có tính dị hướng, còn chất rắn đa tinh thể lại có tính đẳng hướng?

Lời giải câu C2 Trang 185 SGK Vật lý lớp 10:

Do chất rắn đơn tinh thể chỉ được cấu tạo từ một tinh thể tức là tất cả các hạt của nó sắp xếp trong cùng một mạng tinh thể chung.

Chất rắn đa tinh thể được cấu tạo bởi vô số các tinh thể nhỏ sắp xếp hỗn độn, do đó tính dị hướng của mỗi tinh thể nhỏ được bù trừ trong toàn khối chất , dẫn đến chất rắn đa tinh thể không có tinh dị hướng, chỉ có tính đẳng hướng.

(BAIVIET.COM)