Giải câu C2 Trang 176 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C2 Trang 176 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 33: Các nguyên lí của nhiệt động lực học.

Đề câu C2 Trang 176 SGK Vật lý lớp 10:

Các hệ thứ sau đây diễn tả những quá trình nào?

a) ΔU = Q khi Q > 0 ; khi Q < 0

b) ΔU = A khi A > 0; khi A < 0

c) ΔU = Q + A khi Q > 0 và A < 0

d) ΔU = Q + A khi Q > 0 và A > 0.

Lời giải câu C2 Trang 176 SGK Vật lý lớp 10:

a) ΔU = Q khi Q > 0: vật nhận nhiệt để làm tăng nội năng.

Q < 0: vật tỏa nhiệt làm giảm nội năng.

b) ΔU = A khi A > 0: vật nhận công để làm tăng nội năng.

A < 0: vật thực hiện công làm giảm nội năng.

c) ΔU = Q + A khi Q > 0 và A < 0: quá trình truyền nhiệt và thực hiện công : thu nhiệt và sinh công.

d) ΔU = Q + A khi Q > 0 và A > 0: quá trình truyền nhiệt và thực hiện công : thu nhiệt và nhận công.

(BAIVIET.COM)