Giải câu C1 Trang 24 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C1 Trang 24 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 4: Sự rơi tự do.

Đề câu C1 Trang 24 SGK Vật lý lớp 10:

Làm 4 thí nghiệm sau:

* Thí nghiệm 1: Thả một tờ giấy và một hòn sỏi.

* Thí nghiệm 2: Thả viên giấy vo tròn, nén chặt và hòn sỏi.

* Thí nghiệm 3: Thả hai tờ giấy cùng kích thước, nhưng một tờ giấy để phẳng còn tờ kia thì vo tròn và nén chặt lại.

* Thí nghiệm 4: Thả hòn bi sắt (trong líp của xe đạp) và một tấm phẳng đặt nằm ngang.

– Trong thí nghiệm nào vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ?

– Trong thí nghiệm nào vật nhẹ rơi nhanh hơn vật nặng?

– Trong thí nghiệm nào hai vật nặng như nhau lại rơi nhanh, chậm khác nhau?

– Trong thí nghiệm nào hai vật nặng, nhẹ khác nhau lại rơi nhanh như nhau?

Lời giải câu C1 Trang 24 SGK Vật lý lớp 10:

* Trong thí nghiệm 1: Thả một tờ giấy và một hòn sỏi : hòn sỏi rơi nhanh hơn (vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ).

* Thí nghiệm 4: Vật nhẹ rơi nhanh hơn vật nặng (hòn bi nhỏ rơi nhanh hơn một tấm bìa phẳng đặt nằm ngang).

* Thí nghiệm 3: Hai vật nặng như nhau lại rơi nhanh – chậm khác nhau.

* Thí nghiệm 2: Hai vật nặng – nhẹ khác nhau lại rơi nhanh như nhau.

(BAIVIET.COM)