Giải câu C1 Trang 184 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C1 Trang 184 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 34: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình.

Đề câu C1 Trang 184 SGK Vật lý lớp 10:

Tinh thể của một chất được hình thành trong quá trình nóng chảy hay đông đặc của chất đó?

Lời giải câu C1 Trang 184 SGK Vật lý lớp 10:

Tinh thể của một chất được hình thành trong quá trình đông đặc của chất đó.

(BAIVIET.COM)