Giải câu C1 Trang 109 SGK Vật lý lớp 10

Giải câu C1 Trang 109 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 20: Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế.

Đề câu C1 Trang 109 SGK Vật lý lớp 10:

Hãy xác định mặt chân đế của khối hộp ở các vị trí 1,2,3,4

Lời giải câu C1 Trang 109 SGK Vật lý lớp 10:

Vị trí 1: Mặt chân đế là mặt cắt AB (mặt ABA’B’)

Vị trí 2: Mặt chân đế là mặt cắt AC (mặt ACA’C’)

Vị trí 3: Mặt chân đế là cạnh AD (mặt ADA’D’)

Vị trí 4: Mặt chân đế là cạnh AA’

Với A’, B’, C’, D’ là các điểm ứng với A, B, C , D ở trên hình hộp.

(BAIVIET.COM)