Giải câu c Bài 17 trang 59 SGK GDCD lớp 7

Giải câu c Trang 59 SGK GDCD lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đề bài câu c Trang 59 SGK GDCD lớp 7:

Những cơ quan nào được gọi là cơ quan hành chính nhà nước? Cơ quan nào là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất?

Lời giải câu c Trang 59 SGK GDCD lớp 7:

Những cơ quan hành chính nhà nước bao gồm: Chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp. Cơ quan hành chính nhà nước cao nhất là Chính phủ.

BAIVIET.COM