Giải câu 6 Bài 5 Trang 53 SGK GDCD lớp 12

Giải câu 6 Trang 53 SGK GDCD lớp 12, phần câu hỏi và bài tập Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

Đề bài câu 6 Trang 53 SGK GDCD lớp 12:

Em hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu dưới đây.

Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là:

a. Công dân có quyền không theo bất kì một tôn giáo nào

b. Người theo tín ngưỡng, tôn giáo có quyền hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

c. Người đã theo một tín ngưỡng, tôn giáo không có quyền bỏ để theo tín ngưỡng, tôn giáo khác.

d. Người theo tín ngưỡng, tôn giáo có quyền hoạt động theo tín ngưỡng, tôn giáo đó.

Lời giải câu 6 Trang 53 SGK GDCD lớp 12:

Đáp án: b. Người theo tín ngưỡng, tôn giáo có quyền hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

BAIVIET.COM