Giải câu 6 luyện tập (Trang 23 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 6 luyện tập (Trang 23 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Trường từ vựng trang 21 – 24 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Câu 6. Trong đoạn thơ sau, tác giả đã chuyển các từ in đậm từ trường từ vựng nào sang trường từ vựng nào?
Ruộng rẫy là chiến trường.

Cuốc cày là vũ khí,
Nhà nông là chiến sĩ,
Hậu phương thi đua với tiền phương.
(Hồ Chí Minh)

Trả lời:

Các từ: chiến trường, vũ khí, chiến sĩ vốn thuộc trường từ vựng “quân sự” chuyển sang trường từ vựng về “nông nghiệp”

-> Nông nghiệp cũng là mặt trận. Thúc đẩy tinh thần hăng say lao động

(BAIVIET.COM)