Giải câu 5 Trang 73 SGK GDCD lớp 11

Giải câu 5 Trang 73 SGK GDCD lớp 11, phần câu hỏi và bài tập Bài 8: Chủ nghĩa xã hội

Đề bài câu 5 Trang 73 SGK GDCD lớp 11:

Theo em, chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt hơn so với các chế độ xã hội trước đây ở nước ta ở điểm nào?

Lời giải câu 5 Trang 73 SGK GDCD lớp 11:

Chế độ xã hội chủ nghĩa là nhà nước do dân và vì dân nên nó khác các xã hội trước như sau:

– Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

– Do nhân dân làm chủ.

– Có nền KT phát triển cao, dựa trên LLSX hiện đại và QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX.

– Có nền VH tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

– Con người được giải phóng khỏi áp bức , bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện.

– Các dt trong cộng đồng VN bình đẳng, đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

– Có nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

– Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.

BAIVIET.COM