Giải câu 4 – Những trường hợp không tuân thủ phương châm hội thoại (Trang 37 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 4 – Những trường hợp không tuân thủ phương châm hội thoại (Trang 37 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Các phương châm hội thoại (Tiếp theo) trang 37 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Câu 4. Khi nói “Tiền bạc chỉ là tiền bạc” thì có phải người nói không tuân thủ phương châm về lượng hay không? Phải hiểu ý nghĩa của câu này thế nào?

Trả lời:

Về nghĩa bề mặt, nghĩa hiển ngôn, câu “tiền bạc chỉ là tiền bạc” không đem lại cho chúng ta thông tin mới, tức là nó không tuân thủ phương châm về lượng. Nhưng nếu xét ý nghĩa hàm ẩn, ngụ ý của người nói, thì câu này chứa nội dung thông tin mới: tiền bạc chỉ là phương tiện trong cuộc sống chứ không phải là tất cả; có nhiều thứ khác còn quan trọng, quý giá hơn tiền bạc.

Như vậy, có khi, để gây chú ý, muốn thể hiên một ngụ ý nào đó, người nói có thể không tuân thủ phương châm hội thoại.

(BAIVIET.COM)