Giải câu 3 (Trang 78 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 3 (Trang 78 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2) – Phần soạn bài Bàn luận về phép học (Luận học pháp) trang 76 – 79 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài

Để khuyến khích việc học, Nguyễn Thiếp khuyên vua Quang Trung thực hiện những chính sách gì?

Trả lời:

Để khuyến khích việc học, Nguyễn Thiếp bàn tới hình thức học và cách học:

+ Mở rộng thêm trường, mở rộng thành phần người học, tạo điều kiện thuận lợi cho người học.

+ Việc học phải được tiến hành tuần tự: bồi lấy gốc → tứ thư ngũ kinh → chư sử.

+ Học rộng rồi tóm lược.

+ Học đi đôi với thực hành.

→ Tầm nhìn chiến lược của bậc trung thần trong vấn đề giáo dục thực học, tạo ra hiền tài cho quốc gia.

(BAIVIET.COM)