Giải câu 3 Bài 16 Trang 59 SGK GDCD lớp 9

Giải câu 3 Trang 59 SGK GDCD lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân

Đề bài câu 3 Trang 59 SGK GDCD lớp 9:

Trong các hình thức thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội dưới đây, hình thức nào là trực tiếp, hình thức nào là gián tiếp ?

a) Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội ;

b) Tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân địa phương ;

c) Tham gia ý kiến vào dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm của địa phương ;

d) Giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ưỷ ban nhân dân địa phương ;

đ) Góp ý cho hoạt động của cán bộ, công chức nhà nước trên báo, đài… ;

e) Kiến nghị với các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Lời giải câu 3 Trang 59 SGK GDCD lớp 9:

– Các hình thức trực tiếp: (a), (b), (c), (d)

– Các hình thức gián tiếp: (đ), (e)

BAIVIET.COM