Giải câu 3 (Trang 139 SGK ngữ văn 10 tập 1)

Giải câu hỏi 3 (Trang 139 SGK ngữ văn 10 tập 1) – Phần soạn bài Vận nước (Quốc tộ) trang 138 – 139 SGK ngữ văn lớp 10 tập 1.

Đề bài:

Đọc Tiểu dẫn để hiểu nội dung hai chữ vô vi, sau đó thử giải thích vì sao tác giả lại khẳng định “Vô vi trên điện các – Chốn chốn dứt đao binh”.

Trả lời:

Hai câu cuối nói về đường lối trị nước. Tác giả khẳng định: muốn cho đất nước thái bình, người trị quốc phải dùng cái đức của mình để cảm hóa nhân dân. Quan điểm “Đức trị” của nhà thơ được thể hiện tập trung trong hai chữ “vô vi”.

(BAIVIET.COM)