Giải câu 3 Bài 1 Trang 11 SGK GDCD lớp 10

Giải câu 3 Trang 11 SGK GDCD lớp 10, phần câu hỏi và bài tập Bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

Đề bài câu 3 Trang 11 SGK GDCD lớp 10:

Dựa vào cơ sở nào để phân chia các hệ thống thế giới quan trong Triết học?

Lời giải câu 3 Trang 11 SGK GDCD lớp 10:

Cơ sở để giải quyết vấn đề cơ bản của Triết học là dựa trên nguyên tắc giải quyết mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, giữa tư duy và tồn tại, xem cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào và con người có nhận thức được thế giới hay không để phân chia các hệ thống thế giới quan: Thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm.

– Thế giới quan duy vật khẳng định: Vật chất là bản chất của thế giới. Vật chất là cái có trước, cái quyết định ý thức. Thế giới vật chất là tự có không do ai sáng tạo ra và cũng không mất đi.

– Thế giới quan duy tâm cho rằng: Ý thức là cái có trước và là cái sản sinh ra giới tự nhiên.

BAIVIET.COM