Giải câu 3 – Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận so sánh (trang 79 SGK ngữ văn 11 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận so sánh (Trang 79 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1) – Phần soạn bài Thao tác lập luận so sánh trang 79 – 81 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1.

Đề bài:

Câu 3. Phân tích mục đích so sánh trong đoạn trích.

Trả lời:

Mục đích so sánh: nhằm sáng tỏ lập luận của tác giả → Qua so sánh người đọc thấy cụ thể hơn, sinh động hơn ý của tác giả.

(BAIVIET.COM)