Giải câu 3 – Dùng Kiểu Câu Có Khởi Ngữ (Trang 195 SGK ngữ văn 11 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Dùng Kiểu Câu Có Khởi Ngữ (Trang 195 SGK ngữ văn 11 tập 1) – Phần soạn bài Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản trang 194 – 196 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1.

Đề bài:

Xác đinh khởi ngữ trong mỗi đoạn trích sau và phân tích đặc điểm của khởi ngữ về các mặt:

– Vị trí của khởi ngữ trong câu.

– Dấu hiệu về quãng ngắt (dấu phẩy) hoặc hư từ sau khởi ngữ.

– Tác dụng của khởi ngữ đối với việc thể hiện đề tài của câu, đối với sự liên kết ý với câu đi trước sự nhấn mạnh ý, sự đối lập ý,…

a) Tôi mong đồng bào ai cũng tập thế đục. Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập.

(Hồ Chí Minh, Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục)

b) Chỗ đứng chính của vân nghệ là ở tình yêu ghét, niềm vui buồn, ý đẹp xấu trong đời sống thiên nhiên và đời sống xã hội của chúng ta. Cảm giác, tình tự, đời sống cảm xúc, ấy là chiến khu chính của văn nghệ. Tôn–xtôi nói vắn tắt: Nghệ thuật là tiếng nói của tình cảm.

(Nguyễn Đình Thi, Tuyển tập, tập III, NXB Văn học, Hà Nội, 1997)

Trả lời:

a)

– Khởi ngữ: Tự tôi.

– Vị trí: Đứng ở đầu câu, trước chủ ngữ.

– Có ngắt quãng (dấu phẩy), sau khởi ngữ.

– Tác dụng: Nêu một đề tài có quan hệ liên tưởng với điều đã nói trong câu trước.

b)

– Khởi ngữ: Cảm giác, tình tự, đời sống cảm xúc.

– Vị trí: đứng ở đầu câu, trước chủ ngữ (ấy).

– Có ngắt quãng (dấu phẩy) sau khởi ngữ.

– Tác dụng: Nêu lên một đề tài có quan hệ với điều đã nói trong câu đi trước (thể hiện những thông tin đã biết từ câu đi trước): tình yêu ghét, niềm vui buồn, ý đẹp xấu (câu trước) → Cảm giác, tình tự, đời sống cảm xúc (khởi ngữ ở câu sau).

(BAIVIET.COM)