Giải câu 3 – Chỉ từ là gì (Trang 137 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Chỉ từ là gì (Trang 137 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Chỉ từ trang 136 – 139 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 3. Nghĩa của các từ ấynọ trong những câu sau có điểm nào giống và điểm nào khác với các trường hợp đã phân tích?

Hồi ấy, ở Thanh Hóa có một người làm nghề đánh cá tên là Lê Thận. Một đêm nọ, Thận thả lưới ở một bến vắng như thường lệ.

(Sự tích Hồ Gươm)

Trả lời:

So sánh các từ ấy (hồi ấy), nọ (đêm nọ) với các từ đã phân tích ở trên, ta thấy:

– Giống nhau:

Cùng xác định vị trí của sự vật.

– Khác nhau:

+ Các từ: viên quan ấy, nhà nọ -> định vị sự vật trong không gian.

+ các từ hồi ấy, đêm nọ -> định vị sự vật về thời gian.

(BAIVIET.COM)