Giải câu 3 – Cách làm văn bản báo cáo (Trang 135 – 136 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu 3 – Cách làm văn bản báo cáo (Trang 135 – 136 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Văn bản báo cáo trang 135 – 136 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2.

Lưu ý:

a) Tên văn bản cần viết chữ in hoa, khổ chữ to.

b) Trình bày văn bản báo cáo cần sáng sủa, cân đối: các phần quốc hiệu và tiêu ngữ, tên văn bản, nơi nhận và nội dung báo cáo, mỗi phần cách nhau 2-3 dòng; không viết sát lề giấy, không để phần trên và phần dưới trang giấy có khoảng trống quá lớn.

c) Tên người (tổ chức) báo cáo, nơi nhận báo cáo và nội dung báo cáo là những mục cần chú ý trong loại văn bản này

d) Các kết quả bao giờ cũng được nêu rõ ràng với các số liệu chi tiết, cụ thể, tránh tình trạng nói chung chung.

(BAIVIET.COM)