Giải câu 3 Bài 1 trang 16 SGK Tin học lớp 12

Giải câu 3 Trang 16 SGK Tin học lớp 12, phần câu hỏi và bài tập Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Đề bài câu 3 Trang 16 SGK Tin học lớp 12:

Giả sử phải xây dựng một CSDL để quản lí mượn/ trả sách ở thư viện, theo em cần phải lưu trữ những thông tin gì? Hãy cho biết những việc phải làm để đáp ứng nhu cầu quản lí của người thủ thư.

Lời giải câu 3 Trang 16 SGK Tin học lớp 12:

Để xây dựng một CSDL quản lí mượn/trả sách ở thư viện, ta phải lưu trữ những thông tin sau:

+ Thông tin về bạn đọc: Mã bạn đọc, tên bạn đọc, số chứng minh thư, ngày sinh, quê quán, thông tin về vi phạm.

+ Thông tin về sách: Mã sách, tên sách, tác giả, số lượng còn lại.

+ Thông tin mượn, trả sách: Mã bạn đọc, mã sách, số lượng mượn, ngày bắt đầu mượn, ngày trả, tình trạng sách.

Những việc cần làm để đáp ứng nhu cầu quản lí của người thủ thư là:

+ Quản lí thông tin bạn đọc: Thêm bạn đọc, xóa bạn đọc, sửa thông tin bạn đọc.

+ Quản lí thông tin sách: Thêm sách, sửa sách, xóa sách.

+ Quản lí việc mượn sách: Tạo bảng quản lí mượn, để biết bạn đọc nào đã mượn sách nào.

+ Chức năng thống kê, tìm kiếm, báo cáo: Tìm kiếm sách, tìm kiếm bạn đọc, xem quyển sách nào còn đủ số lượng để cho mượn, thống kê những người mượn trả sách trong tháng, thống kê số lượng sách bị mất trong tháng…

BAIVIET.COM