Giải câu 2 Bài 7 Trang 44 SGK GDCD lớp 10

Giải câu 2 Trang 44 SGK GDCD lớp 10, phần câu hỏi và bài tập Bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Đề bài câu 2 Trang 44 SGK GDCD lớp 10:

Em hiểu thế nào về nguyên lí giáo dục: Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội?

Lời giải câu 2 Trang 44 SGK GDCD lớp 10:

– Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội là nguyên tắc dựa trên thực tiễn, có thực tiễn mới có khả năng đáp ứng được nhu cầu của người học, của xã hội vì thực tiễn là cơ sở, động lực,mục đích của nhận thức và là tiêu chuẩn của chân lí.

– Học đi đôi với hành:nhờ có thực tiễn, con người mới có những tri thức mới để tiếp tục học tập, đồng thời kiểm nghiệm được tính đúng sai và giá trị đích thực của tri thức đã tiếp nhận được.

BAIVIET.COM