Giải câu 2 – (Trang 130 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 2 (Trang 130 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Nội dung và hình thức của văn bản văn học trang 127 – 130 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Chủ đề là gì? Cho ví dụ.

Trả lời:

– Chủ đề là vấn đề cơ bản được nêu ra trong văn bản, thể hiện điều quan tâm cũng như chiều sâu nhận thức của nhà văn đối với cuộc sống.

– Ví dụ: Chủ đề của Chí Phèo là sự mâu thuẫn giữa nông dân và quan lại, cường hào ác bá dưới chế độ thực dân nửa phong kiến.

(BAIVIET.COM)