Giải câu 2 – Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu (Trang 123 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu (Trang 123 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Câu ghép (tiếp theo) trang 123 – 126 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Dựa vào những kiến thức đã học ở các lớp dưới, hãy nêu thêm những quan hệ ý nghĩa có thể có giữa các vế câu. Cho ví dụ minh họa.

Trả lời:

Những quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu ghép: quan hệ nguyên nhân, giả thuyết, tương phản, tăng tiến, điều kiện, lụa chọn, bổ sung, tiếp nối…

(BAIVIET.COM)