Giải câu 2 – Luyện tập (trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Luyện tập viết biên bản trang 134 – 136 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Bài 2. Hãy ghi lại biên bản họp lớp tuần vừa qua.

Trả lời:

Ví dụ tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP

Thời gian: …h…p, ngày … tháng … năm …

Địa điểm: phòng học lớp 9…

Thành phần tham dự:

– Thầy/cô … – Giáo viên chủ nhiệm lớp 9…

– Toàn thể học sinh lớp 9…

1. Lớp trưởng thông báo những kết quả và tồn tại trong tuần qua

– Kết quả đạt được:

+ Tinh thần học tập trong lớp rất tốt.

+ Tự giác trực nhật và trực nhật sạch sẽ, gọn gàng.

– Tồn tại:

+ Một số bạn còn đi học muộn.

+ Thi thoảng còn nói chuyện riêng.

2. Những kế hoạch trong tuần tới

– Cần tích cực học tập tốt hơn.

– Phát huy những điểm tích cực và khắc phục những tồn tại.

3. Cô chủ nhiệm nhận xét về lớp

– Lớp có tiến bộ so với tuần trước nhiều.

– Tuy nhiên cần cố gắng hơn nữa để đạt được kết quả tốt nhất.

Cuộc họp kết thúc vào lúc … h… p

Giáo viên chủ nhiệm                          Lớp trưởng

(Ký và ghi rõ họ tên)                   (Ký và ghi rõ họ tên)

(BAIVIET.COM)