Giải câu 2 Bài 3 trang 33 SGK Tin học lớp 12

Giải câu 2 Trang 33 SGK Tin học lớp 12, phần câu hỏi và bài tập Bài 3: Giới thiệu Microsoft Access

Đề bài câu 2 Trang 33 SGK Tin học lớp 12:

Liệt kê các loại đối tượng cơ bản trong Access.

Lời giải câu 2 Trang 33 SGK Tin học lớp 12:

* Các loại đối tượng trong Access là:

1. Bảng (table): Dùng để lưu trữ dữ liệu. Mỗi bảng chứa thông tin về một chủ thể xác định và bao gồm nhiều hành, mỗi hàng chứa các thông tin về một cá thể xác định của chủ thể đó.

giai-cau-2-bai-3-trang-33-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an

2. Mẫu hỏi (query): Dùng để săp xếp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu xác định từ một hoặc nhiều bảng.

giai-cau-2-bai-3-trang-33-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an-1

3. Biểu mẫu (form): Giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập hoặ chiển thị thông tin.

giai-cau-2-bai-3-trang-33-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an-2

4. Báo cáo (report): Được thiết kế để định dạng, tính toán, tỏng hợp các dữ liệu được chọn và in ra.

giai-cau-2-bai-3-trang-33-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an-3

BAIVIET.COM