Giải câu 2 Bài 2 trang 20 SGK Tin học lớp 12

Giải câu 2 Trang 20 SGK Tin học lớp 12, phần câu hỏi và bài tập Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Đề bài câu 2 Trang 20 SGK Tin học lớp 12:

Hãy kể các loại thao tác dữ liệu, nêu ví dụ minh họa.

Lời giải câu 2 Trang 20 SGK Tin học lớp 12:

Các thao tác dữ liệu:

– Cập nhật (nhập, sửa, xóa dữ liệu): Trong CSDL quản lý thư viện ta có thể có các thao tác cập nhật như thêm bạn đọc, thêm sách, sửa bạn đọc, xóa bạn đọc.

– Khai thác (sắp xếp, tìm kiếm, kết xuất báo cáo,…): Trong CSDL quản lý thư viện ta có thể sắp xếp danh sách bạn đọc theo tên, trong thứ tự đó ta sắp xếp theo họ và cuối cùng sắp xếp theo tên đệm. Ngoài ra có thể báo cáo xem người này đã mượn bao nhiêu quyển sách, đã mượn đến giới hạn cho phép chưa. Có thể thống kê xem ai là người mượn nhiểu sách nhất…

BAIVIET.COM