Giải câu 1 (Trang 70 SGK ngữ văn 11 tập 1)

Giải câu hỏi 1 (Trang 70 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1) – Phần soạn bài Chiếu cầu hiền (Cầu hiền chiếu – Ngô Thì Nhậm) trang 68 – 70 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Anh (chị) hãy cho biết bài chiếu gồm có mấy phần và nội dung của mỗi phần. Từ đó, hãy khái quát nội dung chính của một văn bản “cầu hiền”.

Trả lời:

Bài chiếu gồm ba phần:

– Phần mở đầu (từ đầu đến.. ý trời sinh ra người hiền vậy): Nêu sứ mệnh của kẻ hiền tài.

– Phần nội dung (tiếp theo đến.. vì mưu lợi mà phải bán rao): Lời kêu gọi người hiền và hứa hẹn về chính sách trọng dụng người hiền của nhà nước.

– Phần kết (còn lại): Lời bố cáo

Nội dung chính của một bài Chiếu cầu hiền:

– Người hiền xưa nay bao giờ cũng cần thiết cho công cuộc trị nước.

– Cho phép tiến cử người hiền.

– Cho phép người hiền tự tiến cử.

(BAIVIET.COM)