Giải câu 1 (Trang 52 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 52 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Câu phủ định trang 52 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Xét những câu sau và trả lời câu hỏi.

a) Nam đi Huế.
b) Nam không đi Huế.
c) Nam chưa đi Huế.
d) Nam chẳng đi Huế.

Câu hỏi:

– Các câu (b), (c), (d) có đặc điểm hình thức gì khác so với câu (a)?

– Những câu này có gì khác với câu (a) về chức năng?

Trả lời:

Các câu (b), ( c), ( d) có các từ “không”, “chưa”, “chẳng” khác về mặt hình thức so với câu (a)

– Câu ( a) mang nghĩa khẳng định về sự việc Nam đã đi Huế, còn câu (b), (c) và (d ) lại phủ định điều đó.

(BAIVIET.COM)