Giải câu 1 (Trang 167 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 1 (Trang 167 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) – Rèn luyện chính tả trang 167 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 1: Điền tr/ ch, s/ x, r/ d/ gi, l/ n vào chỗ trống:

– … ái cây, … ờ đợi, … uyển chỗ, … ải qua, … ôi chảy, … ơ trụi, nói … uyện, chương … ình, … ẻ tre.

– … ấp ngửa, sản … uất, … ơ sài, bổ … ung, … ung kích, … ua đuổi, cái … ẻng, … uất hiện, chim … áo, … âu bọ.

– … ũ rượi, … ắc rối, … ảm giá, giáo … ục, rung … inh, rùng … ợn, … ang sơn, rau … iếp, … ao kéo, … ao kèo, … áo mác.

– … ạc hậu, nói … iều, gian … an, … ết na, … ương thiện, ruộng … ương, … ỗ chỗ, lén … út, bếp … úc, … ỡ làng.

Trả lời:

– Trái cây, chờ đợi, chuyển chỗ, trải qua, trôi chảy, trơ trụi, nói chuyện, chương trình, chẻ tre.

– Sấp ngửa, sản xuất, sơ sài, bổ sung, xung kích, xua đuổi, cái xẻng, xuất hiện, chim sáo, sâu bọ.

– Rũ rượi, rắc rối, giảm giá, giáo dục, rung rinh, rùng rợn, giang sơn, rau diếp, dao kéo, giao kèo, giáo mác.

– Lạc hậu, nói liều, gian nan, nết na, lương thiện, ruộng nương, lỗ chỗ, lén lút, bếp núc, lỡ làng.

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)
Giải câu 1 (Trang 167 SGK ngữ văn 6 tập 1)
4 (80%) 2 Votes
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
31
Chia sẻ!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •  
  •  
  •  
  •  

Gửi bình luận

Back To Top