Giải câu 1 (Trang 155 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 155 SGK ngữ văn 5 tập 2) – Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận trang 155 – 156 SGK ngữ văn lớp 5 tập 2.

Đề bài:

Câu 1: Dựa theo nghĩa của tiếng quyền, em hãy xếp các từ cho trong ngoặc đơn thành hai nhóm:

a) Quyền là những điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho được hưởng, được làm, được đòi hỏi.

b) Quyền là những điều do co địa vị hay chức vụ mà được làm

(Quyền hạn, quyền hành, quyền lợi, quyền lực, nhân quyền, thẩm quyền)

Trả lời:

a) Quyền là những điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho được hưởng, được làm, được đòi hỏi: quyền lợi, nhân quyền.

b) Quyền là những điều do có địa vị hay chức vụ mà được làm: quyền hành, quyền lực, thẩm quyền, quyền hạn.

(BAIVIET.COM)