Giải câu 1 (Trang 105 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 1 (Trang 105 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Bạn đến chơi nhà trang 105 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 1: Bài Bạn đến chơi nhà thuộc thể thơ gì? Vì sao?

Trả lời:

Bài thơ Bạn đến chơi nhà được làm bằng thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật, có đặc điểm:

– Số câu : 8 câu (bát cú)

– Số chữ : 7 chữ trong mỗi dòng thơ (thất ngôn)

– Hiệp vần : chữ cuối của các dòng 1- 2- 4- 6- 8 : nhà – xa – gà – hoa – ta (vần a).

– Phép đối : câu 3 đối với câu 4, câu 5 đối với câu 6.

(BAIVIET.COM)