Giải câu 1 – Tạo từ ngữ mới (Trang 72 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Tạo từ ngữ mới (Trang 72 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) trang 72 – 75 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Hãy cho biết trong thời gian gần đây có những từ ngữ mới nào được cấu tạo trên cơ sở các từ sau: điện thoại, kinh tế, di động, sở hữu, tri thức, đặc khu, trí tuệ. Giải thích nghĩa của những từ ngữ mới cấu tạo đó.
Mẫu: điện thoại di động, sở hữu trí tuệ.

Trả lời:

– Điện thoại di động: điện thoại nhỏ, không dây, được sử dụng trong khu vực phủ sóng của hãng cho thuê bao.

– Kinh tế tri thức: nền kinh tế chủ yếu dựa vào việc sản xuất, giao dịch, phân phối các sản phẩm có hàm lượng tri thức cao.

– Sở hữu trí tuệ: quyền sở hữu đối với sản phẩm của trí tuệ được pháp luật phân định.

– Đặc khu kinh tế: khu vực kinh tế ưu đãi, dành riêng để thu hút vốn đầu tư của nước ngoài.

(BAIVIET.COM)